Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksovereenkomst

LEES DEZE WEBSITE VEREIST OVERWEGING EN ALS VOORWAARDE OM U TOEGANG TE GEVEN.

HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST EN HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE BEPALINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE ZIJN VEREISTE OVERWEGINGEN VOOR DE WEBSITE, DIE U HET RECHT VERLEENT OM DE BETALINGEN TE BEZOEKEN, TE LEZEN, DOOR TE VERKOPEN, TE VERWERKEN EN TE VERWERKEN. . DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, ERKENT U DAT ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN NAAR U ZIJN VERZONDEN. ALLE OVEREENKOMSTEN, VERKLARINGEN, BELOFTEN, GARANTIES, ACTIES OF VERKLARINGEN VAN DE BEZOEKER DIE OP ENIGE MANIER VAN DEZE OVEREENKOMST VERSCHILLEN, ZULLEN GEEN KRACHT OF EFFECT WORDEN GEGEVEN.

ALLE PERSONEN WORDEN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE SITE GEWEIGERD, TENZIJ ZE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID LEZEN EN ACCEPTEREN.

DOOR DEZE WEBSITE TE BEKIJKEN, BEZOEKEN, GEBRUIKEN, TE TRANSACTEREN NAMENS, OF INTERACTIE MET DEZE WEBSITE ALS WEDERVERKOPER, INTERMEDIAIR, GELIEERDE, KLANT, VERKOPER, UITGEVER, ADVERTEER OF ENIGE INTERACTIE DIE MET U AKKOORD IS GEBRUIKBELEID EN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE. INCLUSIEF ENIGE WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST OF AANVULLEND BELEID OPGENOMEN DOOR VERWIJZING DIE DE WEBSITE IN DE TOEKOMST IN DE ENIGE DISCRETIE KAN AANBRENGEN.

ALLE PERSONEN ONDER DE 18 JAAR HEBBEN GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE. ALS U ONDER DE 18 JAAR BENT, IS HET ONRECHTMATIG VOOR U OM DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN OP ENIGE MANIER TE BEZOEKEN, TE LEZEN OF ER EEN INTERACTIE OP TE HEBBEN. DEZE WEBSITE WEIGERT SPECIFIEK DE TOEGANG TOT ENIGE INDIVIDU DIE ONDER DE KIND ONLINE PRIVACY ACT (COPA) VAN 1998 WORDT GEDEKT.

DEZE WEBSITE BEHOUDT HET RECHT VOOR OM ELKE PERSOON OF KIJKER OM ELKE REDEN DE TOEGANG TE WEIGEREN. VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID, DIE U AANVAARDT ALS EEN VOORWAARDE VOOR HET BEKIJKEN, IS HET DE WEBSITE TOEGESTAAN GEGEVENS EN INFORMATIE TE VERZAMELEN EN OP TE SLAAN MET HET OOG OP UITSLUITING EN VOOR VEEL ANDER GEBRUIK.

DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST KUNNEN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN. BEZOEKERS HEBBEN EEN BEVESTIGINGSPLICHT, ALS ONDERDEEL VAN DE OVERWEGING VOOR TOESTEMMING OM DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, OM ZICH OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN WIJZIGINGEN.

PARTIJEN BIJ DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen, wederverkopers of klanten, hierin gezamenlijk “Bezoekers” genoemd, zijn partij bij deze overeenkomst. De eigenaars en / of exploitanten van de website en de voorgangerwebsites zijn partij bij deze overeenkomst, hierna “Website” genoemd. Bezoekers begrijpen en erkennen dat deze overeenkomst boven de regels en in de plaats komt van alle bezoekersovereenkomsten met de website, inclusief maar niet beperkt tot de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid of andere voorgestelde wettelijk bindende overeenkomsten van bezoekers op de website van bezoekers.

De website wijst hierbij alle elektronische overeenkomsten van de bezoekerswebsite af, inclusief maar niet beperkt tot de algemene voorwaarden van bezoekers. Deze overeenkomst is van toepassing op alle partijen. In het geval van een geschil met Bezoeker zal de Website worden beheerst door deze overeenkomst en door de toepasselijke standaardregels en wetten die zullen worden beslecht in bindende arbitrage of een rechtbank naar keuze van de Websites in het rechtsgebied van de Websites keuze. Alle overeenkomsten, verklaringen, beloften, garanties, acties of verklaringen van de bezoekerswebsite of andere voorgestelde overeenkomst die op enigerlei wijze verschillen van de voorwaarden van deze overeenkomst, zullen geen kracht of effect hebben. Alle bezoekers, inclusief wederverkopers, tussenpersonen, gelieerde ondernemingen, joint venture-partners, uitgevers, adverteerders, online marketeers en alle gebruikers die deze website op enigerlei wijze bezoeken of openen, zijn onderworpen aan wederzijdse vrijgave en het is niet toegestaan ​​om contracten of overeenkomsten te sluiten. beëindigd om welke oorzaak of reden dan ook zonder wederzijdse schriftelijke overeenkomst en instemming van de website.

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE

Tenzij u een uitdrukkelijk schriftelijk contract met deze website hebt gesloten dat het tegendeel aangeeft, hebben bezoekers, kijkers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen of klanten niet het recht om deze informatie in een commerciële of openbare omgeving te gebruiken; ze hebben niet het recht om het uit te zenden, te kopiëren, op te slaan, af te drukken, te verkopen of enig deel van de inhoud van deze website te publiceren. Door de inhoud van deze website te bekijken, gaat u akkoord met deze kijkvoorwaarde en erkent u dat elk ongeoorloofd gebruik onwettig is en u kan onderwerpen aan civiele of strafrechtelijke sancties. Nogmaals, Bezoeker heeft geen enkel recht om de inhoud van, of delen daarvan, inclusief de databases, onzichtbare pagina’s, gelinkte pagina’s, onderliggende code of ander intellectueel eigendom die de site kan bevatten, te gebruiken, om welke reden dan ook voor welk gebruik dan ook. Niets. Bezoeker gaat akkoord met een schadevergoeding van US $ 100.000, bovenop de kosten en daadwerkelijke schadevergoeding wegens overtreding van deze bepaling. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het accepteren van deze bepaling een voorwaarde is om te zien en dat het bekijken een acceptatie inhoudt.

EIGENDOM VAN WEBSITE OF RECHT OM DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, VERKOPEN EN PUBLICEREN

De website en de inhoud zijn eigendom van of licensed door de website. Materiaal op de website moet worden verondersteld eigendom en auteursrechtelijk beschermd te zijn. Bezoekers hebben geen enkel recht op de inhoud van de site. Gebruik van website-inhoud om welke reden dan ook is onwettig, tenzij dit wordt gedaan met een uitdrukkelijk contract of toestemming van de website.

HYPERLINKING NAAR LOCATIE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN VERWIJZINGSLOCATIE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door de website, mag niemand deze site, of delen daarvan, (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merken of auteursrechtelijk beschermd materiaal) om welke reden dan ook hyperlinks naar die van hen nemen. Verder is het u niet toegestaan ​​om de url (websiteadres) van deze website in commerciële of niet-commerciële media te vermelden zonder uitdrukkelijke toestemming, noch is het u toegestaan ​​om de site te ‘framen’. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de website om dergelijke activiteiten te verwijderen of te deactiveren en bent aansprakelijk voor alle schade. U gaat hierbij akkoord met een schadevergoeding van US $ 100.000,00 plus kosten en daadwerkelijke schadevergoeding voor het overtreden van deze bepaling.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN DE WEBSITE

De website wijst elke verantwoordelijkheid af voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers aanvaarden alle risico’s van het bekijken, lezen, gebruiken of vertrouwen op deze informatie. Tenzij u anderszins een uitdrukkelijk andersluidend contract hebt gesloten met de website, hebt u niet het recht om erop te vertrouwen dat de informatie op deze website nauwkeurig is. De website geeft geen dergelijke garantie.

Er is alles aan gedaan om dit product en zijn potentieel nauwkeurig weer te geven. Hoewel deze industrie een van de weinige is waar men zijn eigen cheque kan uitschrijven in termen van inkomsten, is er geen garantie dat u geld zult verdienen met de technieken en ideeën in deze materialen. Voorbeelden en getuigenissen in deze materialen mogen niet worden geïnterpreteerd als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product gebruikt, zijn ideeën en technieken. Dit product is geen zakelijke mogelijkheid en biedt alleen advies en training over internet- en zoekmachineoptimalisatie. Dit is een nieuw product en systeem en als zodanig is er geen geschiedenis van inkomsten uit het gebruik ervan. WIJ HOUDEN DE DAADWERKELIJKE INKOMSTEN VAN GEBRUIKERS VAN ONS PRODUCT NIET BIJ, AANGEZIEN DEZELFDE DE GEBRUIKERS HANDELSGEHEIMEN EN VERTROUWELIJKE OF EIGENDOMSINFORMATIE ZOU SCHENDEN. DE INFORMATIE OP DEZE SITE IS ONZE ERVARING MET HET PRODUCT. ALS U UW ERVARING WILT DELEN, LAAT HET ONS WETEN.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT AAN UW COMPUTER OF SOFTWARE DOOR INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. BEZOEKER AANVAARDT ALLE RISICO’S OP VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CORRUPERENDE FACTOREN.

De website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of enige persoon met wie de bezoeker vervolgens communiceert door corrupte code of gegevens die per ongeluk worden doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Nogmaals, bezoekers bekijken en gebruiken deze site, of banners of pop-ups of advertenties die erop worden weergegeven, op eigen risico.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoeker downloadt op eigen risico informatie van deze site. Website geeft geen garantie dat downloads vrij zijn van corrupte computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Door deze site te bekijken, te gebruiken of op enigerlei wijze interactie te hebben met deze site, inclusief banners, advertenties of pop-ups, downloads, en als voorwaarde voor de website om zijn rechtmatige weergave mogelijk te maken, ziet de bezoeker voor altijd af van elk recht op schadeclaims van welke en alle beschrijvingen op basis van een oorzakelijke factor die kan leiden tot mogelijke schade, ongeacht hoe gruwelijk of uitgebreid, fysiek of emotioneel, voorzienbaar of onvoorspelbaar, persoonlijk of zakelijk van aard.

VRIJWARING

Bezoeker gaat ermee akkoord dat in het geval hij schade veroorzaakt waarvoor de Website moet betalen, de Bezoeker, als voorwaarde voor het bekijken, belooft de Website voor iedereen te vergoeden.

INZENDINGEN

Bezoeker gaat ermee akkoord als voorwaarde voor het bekijken, dat elke communicatie tussen Bezoeker en Website wordt beschouwd als een inzending. Alle inzendingen, inclusief delen daarvan, afbeeldingen die erop staan, of enige inhoud van de inzending, worden het exclusieve eigendom van de website en kunnen zonder verdere toestemming worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder enige aanvullende overweging van welke aard dan ook. Bezoeker stemt ermee in om die informatie alleen aan de website te communiceren, waarvan hij de website voor altijd wil laten gebruiken op elke manier die hij nodig acht. “Inzendingen” is ook een bepaling van het privacybeleid.

MERK OP

Er is om welke reden dan ook geen aanvullende kennisgeving verschuldigd. Bezoeker en Bezoeker garandeert uitdrukkelijk te begrijpen dat afstand wordt gedaan van het recht op kennisgeving als voorwaarde voor toestemming om de website te bekijken of ermee te werken.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de overweging die de Website vereist voor het bekijken, gebruiken of interactie met deze website, gaat Bezoeker ermee akkoord om bindende arbitrage te gebruiken voor elke claim, geschil of controverse (“CLAIM”) van welke aard dan ook (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins) voortvloeiend uit of verband houdend met deze aankoop

ase, dit product, inclusief vraagstukken, privacyproblemen en problemen met de gebruiksvoorwaarden. In het geval dat de Bezoeker de overheersende partij is, zal de Bezoeker de kosten van zijn eigen advocaatkosten dragen. Website behoudt zich het recht voor om Vistor te procederen voor een rechtbank in het rechtsgebied van de keuze van de Website.

De kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant heeft in geen geval het recht om naar de rechtbank te stappen of een juryrechtspraak te houden. Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant hebben niet het recht om deel te nemen aan onderzoek voorafgaand aan het proces, behalve zoals bepaald in de regels; u hebt niet het recht om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een klasse van eisers met betrekking tot een claim die onderhevig is aan arbitrage; de beslissing van de arbiter is definitief en bindend met beperkte beroepsmogelijkheden.

De winnende partij wordt door de andere partij vergoed voor alle kosten die verband houden met de geschillenbeslechting, inclusief advocaatkosten, incassokosten, onderzoeksvergoedingen, reiskosten.

JURISDICTIE EN LOCATIE

Als een kwestie met betrekking tot deze aankoop voor de rechtbank wordt gebracht, vóór of na de arbitrage, gaat de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant ermee akkoord dat de staat en de stad die in de contactgegevens worden vermeld, de enige en juiste jurisdictie zijn. van de webeigenaar, tenzij hier anders aangegeven. In het geval dat een geschil aanhangig is bij een federale rechtbank, is de bevoegde rechtbank de federale rechtbank van de gekozen website.

Factureringsmodel en annulerings- / restitutiebeleid

Restitutie kan worden aangevraagd door contact op te nemen met de klantenservice door op de link in de voettekst van de website te klikken, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

TOEPASSELIJK RECHT

Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant gaat ermee akkoord dat de toepasselijke wet die moet worden toegepast, in alle gevallen de staat is van de vermelding van de website in onze contactgegevens.